Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část

Místo:
Praha – Dolní Počernice
Termín zahajení:
09/2018
Dokončení a předání:
12/2019
Finanční objem stavby:
32,1 mil. Kč bez DPH
Objednatel:
Městská část Praha – Dolní Počernice
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Stavební a související práce spočívající v rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku.

Předmětem byly zejména: terénní úpravy; cestní síť (cesty byly realizovány v šíři 2,5m - 3,5m, bourací práce zahrnovaly odstranění stávajících konstrukcí chodníků a vozovek a provedení výkopu kynety, povrchy cest byly provedeny z kamenné dlažby a mlatu, řešené komunikace mají provedena opatření, umožňující bezproblémový pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace); rekonstrukce objektů (mosty, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky); realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního; sadové úpravy; závlahový systém; venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace; rozvod pitné a užitkové vody; vrtaná studna a instalace mobiliáře.

Souhrnná cena provedených stavebních prací v rámci 3. části: 32,1 mil. Kč (bez DPH).

Zámecký park, který je součástí nemovité památky (r.č. ÚSKP 41235/1 – 1974 areál zámku v Dolních Počernicích), jehož převážná část byla prohlášena za „Přírodní památku Počernický rybník“.
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás